Stadgar för Byggnads a-kassa

Våra stadgar

Här kan du läsa våra stadgar som antogs av föreningsstämman den 14 juni 2018.

Ladda ner våra stadgar som pdf.

§ 1 Kassans ändamål

Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet. Kassans firma är Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa.

§ 2 Kassans verksamhetsområde

Kassans verksamhetsområde är begränsat till byggnadsarbetare samt målare och företagare inom måleriyrket.

Medlem i egenskap av företagare kan den vara som utövar måleriyrket i företag med tre eller färre ägare utan andra yrkesutövare.

§ 3 Styrelsens säte

Kassans styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Ansökan om ersättning

Ansökan om ersättning görs skriftligen på kassakort/tidrapport. Utbetalning av ersättning sker på sätt som kassan bestämmer.

§ 5 Erläggande av medlemsavgift

Fast avgift erläggs för varje kalendermånad. En medlem är skyldig att betala avgift för hela den kalendermånad under vilken utträde ur kassan sker. Kassans styrelse bestämmer hur avgifterna ska betalas.

Enligt överenskommelse mellan kassan och Svenska Byggnadsarbetareförbundet inhämtar förbundet avgifterna till kassan för de förbundsmedlemmar som tillhör kassan. Övriga medlemmar erlägger avgiften via inbetalning direkt till kassan.

Av en enskilt ansluten medlem tar kassan i den fasta medlemsavgiften ut ett belopp som täcker skäliga extra administrationskostnader för medlemskapet. Kassan har möjlighet att göra avdrag av förfallen ej erlagd avgift från utbetalning av arbetslöshetsersättning.

§ 6 Om uteblivet avgiftserläggande

Medlem som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp till kassan vid utgången av andra månaden efter den månad avgifter eller belopp avser, ska anses ha utträtt ur kassan efter den tiden.

Medlem som inte anmält anledning till avgiftsbefrielse till kassan vid utgången av den tid för vilken avgift senast betalats eller avgiftsbefrielse medgivits ska anses ha utträtt ur kassan efter den tid, för vilken avgiftsbefrielse senast medgivits.

Om särskilda skäl föreligger, kan kassans styrelse besluta, att den som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp inom föreskriven tid ändå får behålla sitt medlemskap.

§ 7 Styrelsens sammansättning

Kassans styrelse består av tio ledamöter. För dessa ska finnas tio suppleanter. En ledamot jämte suppleant för denne utses av IAF. En ledamot jämte suppleant för denne utses av de anställdas fackliga organisation. Övriga ledamöter och suppleanter väljs på den förstärkta föreningsstämman för en period av fyra år.

Styrelseledamot ska vara bosatt i Sverige, om inte IAF i ett särskilt fall tillåter annat. Den som är underårig, i konkurs, har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller är underkastad näringsförbud får inte vara styrelseledamot.

Ordningsföljden mellan de på stämman valda suppleanterna fastställs av stämman. Utträder ledamot ur styrelsen under mandattiden ska närmast i tur stående suppleant inkallas och fungera som ledamot fram till nästa ordinarie föreningsstämma då fyllnadsval förrättas.

Kassan ska ha två förtroendevalda revisorer och en suppleant. Dessa utses på den förstärkta föreningsstämman (det vill säga föreningsstämman vart fjärde år då val äger rum), för en mandattid av fyra år.

En auktoriserad revisor och en suppleant utses av styrelsen.

Fem ordinarie i valberedningen varav en sammankallande väljs på den förstärkta föreningsstämman för en mandattid av fyra år.

§ 8 Föreningsstämman

Föreningsstämma är antingen ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Efter framställning av kassan kan IAF medge att ordinarie föreningsstämma visst år hålles vid senare tidpunkt. Vid ordinarie stämma ska beslut fattas om

  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
  3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, om sådant val ska förrättas enligt § 7,
  4. val av revisorer och suppleanter för dem, om sådant val ska förrättas,
  5. val av valberedning, om sådant val ska förrättas samt
  6. övriga frågor, som framlägges av styrelsen eller väckts av revisorerna eller av en medlem.

I beslut i ärende, som anges under 1. och 2. i föregående stycke, får inte deltaga ombud, som under den tid beslutet avser fungerat såsom styrelseledamot eller revisor.

Förslag som önskas behandlat av ordinarie föreningsstämma ska ha inkommit till styrelsen före utgången av mars månad. Sådant förslag ska inlämnas skriftligt.

Extra föreningsstämma ska hållas, när styrelsen finner lämpligt eller revisorerna skriftligen med angivande av skälet härtill så begärt. Sådan stämma ska utlysas av styrelsen även då det för angivet ändamål skriftligen begärts av minst en fjärdedel av ombuden.

§ 9 Stämmoombuden

Rätten för kassans medlemmar att besluta i kassans angelägenheter utövas vid föreningsstämma genom 34 valda ombud. Valen till ombud gäller för en tid av 4 år och genomförs samma år som den förstärkta stämman äger rum.

Val av ombud ska ske på det sätt som framgår av bilaga till dessa stadgar.

§ 10 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman. Kallelse till föreningsstämma ska ske dels skriftligen till varje ombud, dels genom anslag på kassans webbplats.

I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas på stämman. Om förslag till ändring av kassans stadgar ska behandlas på stämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelsen.

Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom annons på sätt som ovan angetts.

§ 11 Ändring av dessa stadgar

Förslag till ändring av kassans stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller medlem. Förslaget ska, om det inte väcks av styrelsen, inlämnas skriftligen på sätt och inom tid som anges i § 8.

Styrelsen ska till stämman avge utlåtande över förslag till stadgeändring som kommit in till styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får inte tas upp till behandling utan att styrelsen haft tillfälle att yttra sig över det. Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid föreningsstämma biträtts av minst tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade.

 

Bestämmelser för val av ombud till föreningsstämman för Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

§ 1 Kassans valkretsar

Kassans medlemmar delas in i valkretsar som stämmer överens med Svenska Byggnadsarbetareförbundets regioner och Svenska Målareförbundets avdelningar.

§ 2 Stämmoombudens antal

Kassans medlemmar inom respektive valkrets har rätt att välja ombud till föreningsstämman till ett sammanlagt antal om 34. För varje ombud väljs två suppleanter.

§ 3 Fördelning av stämmoombud

Valkretsarnas representation grundas på medlemsantalet den 31 oktober året
före valet. Varje valkrets har dock rätt att välja ett ombud, jämte suppleant.

§ 4 Val av stämmoombud

Kassastyrelsen bestämmer när val av stämmoombud ska ske och gör den proportionella fördelningen av det antal ombud som återstår efter att varje valkrets erhållit ett.

§ 5 Kallelse till ombudsval

Kassans medlemmar ska informeras om förestående ombudsval genom anslag på kassans webbplats senast två veckor i förväg.

Kandidater till ombudsvalet får nomineras från den dag då valet anslås och fram till det att valkretsen genomför röstningsförfarandet.

§ 6 Närvarorätt vid ombudsval

Inom varje valkrets ska val av ombud till föreningsstämman ske genom röstning, anordnat på sådant sätt att alla kassans medlemmar inom valkretsen har möjlighet att delta i valet.

§ 7 Röstningsförfarande vid ombudsval

Val av ombud genomförs genom öppen omröstning såvida inte val med slutna sedlar begärs. Till ombud respektive suppleanter utses de som får högsta röstetalet bland kandidaterna inom kretsen. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

§ 8 Valbarhet för ombud

Endast den som är medlem i kassan kan vara ombud eller suppleant. Den som upphör att vara medlem i kassan upphör samtidigt att vara ombud. Om både ombud och dennes personliga suppleanter avgått under mandatperioden, utses ett nytt ombud genom lottning mellan övriga suppleanter.

Granskad:
Sidansvarig: Byggnads a-kassa
Kategorier: