Stadgar

Stadgar för Byggnads a-kassa, antagna av föreningsstämman den 9 juni 2016.

§ 1

Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet. Kassans firma är Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa.

§ 2

Kassans verksamhetsområde är begränsat till byggnadsarbetare samt målare och företagare inom måleriyrket. Medlem i egenskap av företagare kan den vara som utövar måleriyrket i företag med tre eller färre ägare utan andra yrkesutövare.

§ 3

Kassans styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4

Ansökan om ersättning görs skriftligen på kassakort. Utbetalning av ersättning sker på sätt som kassan bestämmer.

§ 5

Fast avgift erläggs för varje kalendermånad. En medlem är skyldig att betala avgift för hela den kalendermånad under vilken utträde ur kassan sker. Kassans styrelse bestämmer hur avgifterna ska betalas. Enligt överenskommelse mellan kassan och Svenska Byggnadsarbetareförbundet inhämtar förbundet avgifterna till kassan för de förbundsmedlemmar som tillhör kassan.

Övriga medlemmar erlägger avgiften via inbetalning direkt till kassan. Av en enskilt ansluten medlem tar kassan i den fasta medlemsavgiften ut ett belopp som täcker skäliga extra administrationskostnader för medlemskapet. Kassan har möjlighet att göra avdrag av förfallen ej erlagd avgift från utbetalning av arbetslöshetsersättning.

§ 6

Medlem som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp till kassan vid utgången av andra månaden efter den månad avgifter eller belopp avser, ska anses ha utträtt ur kassan efter den tiden.

Medlem som inte anmält anledning till avgiftsbefrielse till kassan vid utgången av den tid för vilken avgift senast betalats eller avgiftsbefrielse medgivits ska anses ha utträtt ur kassan efter den tid, för vilken avgiftsbefrielse senast medgivits.

Om särskilda skäl föreligger, kan kassans styrelse besluta, att den som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp inom föreskriven tid ändå får behålla sitt medlemskap.

§ 7

Kassans styrelse består av tio ledamöter. För dessa ska finnas tio suppleanter. En ledamot jämte suppleant för denne utses av IAF. En ledamot jämte suppleant för denne utses av de anställdas fackliga organisation. Övriga ledamöter och suppleanter väljs på den förstärkta föreningsstämman för en period av fyra år. Styrelseledamot ska vara bosatt i Sverige, om inte IAF i ett särskilt fall tillåter annat. Den som är underårig, i konkurs, har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller är underkastad näringsförbud får inte vara styrelseledamot.

Ordningsföljden mellan de på stämman valda suppleanterna fastställs av stämman. Utträder ledamot ur styrelsen under mandattiden ska närmast i tur stående suppleant inkallas och fungera som ledamot fram till nästa ordinarie föreningsstämma då fyllnadsval förrättas.

Kassan ska ha två förtroendevalda revisorer och en suppleant. Dessa utses på den förstärkta föreningsstämman (det vill säga föreningsstämman vart fjärde år då val äger rum), för en mandattid av fyra år. En auktoriserad revisor och en suppleant väljs varje år på ordinarie föreningsstämma. Fem ordinarie i valberedningen varav en sammankallande väljs på den förstärkta föreningsstämman för en mandattid av fyra år.

§ 8

Föreningsstämma är antingen ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Efter framställning av kassan kan IAF medge att ordinarie föreningsstämma visst år hålles vid senare tidpunkt. Vid ordinarie stämma ska beslut fattas om

  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
  3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, om sådant val ska förrättas enligt § 7,
  4. val av revisorer och suppleanter för dem, om sådant val ska förrättas,
  5. val av valberedning, om sådant val ska förrättas samt
  6. övriga frågor, som framlägges av styrelsen eller väckts av revisorerna eller av en medlem.

I beslut i ärende, som anges under 1. och 2. i föregående stycke, får inte deltaga ombud, som under den tid beslutet avser fungerat så- som styrelseledamot eller revisor. Förslag som önskas behandlat av ordinarie föreningsstämma ska ha inkommit till styrelsen före utgången av februari månad. Sådant förslag ska inlämnas skriftligt.

Nomineringar ska ha inkommit till valberedningens sammankallande före utgången av april månad. Extra föreningsstämma ska hållas, när styrelsen finner lämpligt eller revisorerna skriftligen med angivande av skälet härtill så begärt. Sådan stämma ska utlysas av styrelsen även då det för angivet ändamål skriftligen begärts av minst en fjärdedel av ombuden.

§ 9

Rätten för kassans medlemmar att besluta i kassans angelägenheter utövas vid föreningsstämma genom 34 valda ombud. Valen till ombud gäller för en tid av 4 år. Val av ombud ska ske på det sätt som framgår av bilaga till dessa stadgar. Angående kallelser till valen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i § 10 om meddelanden från kassan.

Ombud till stämman fördelas enligt följande ett grundmandat till varje valkrets (för närvarande 20) övriga mandat fördelas till respektive valkrets efter procentuell fördelning utifrån antal medlemmar i kassan i varje valkrets, avrundat till hela mandat, medlemsantal 31 oktober året innan valet utgör grund för beräkningen. Totalt ska 34 ombud väljas.

§ 10

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman. Kallelse till föreningsstämma ska ske dels skriftligen till varje ombud, dels genom anslag på kassans hemsida. I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas på stämman.

Om förslag till ändring av kassans stadgar ska behandlas på stämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelsen. Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom annons på sätt som ovan angetts.

§ 11

Förslag till ändring av kassans stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller medlem. Förslaget ska, om det inte väcks av styrelsen, inlämnas skriftligen på sätt och inom tid som anges i § 8. Styrelsen ska till stämman avge utlåtande över förslag till stadgeändring som kommit in till styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får inte tas upp till behandling utan att styrelsen haft tillfälle att yttra sig över det. Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid föreningsstämma biträtts av minst tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade.

Byggnads a-kassas stadgar

Ladda ner Byggnads a-kassas stadgar i pdf-format.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Linda Håkansson
Kategorier: