Din ersättningsperiod börjar ta slut

Det har gått ungefär 250 dagar sedan du påbörjade din ersättningsperiod från oss, och nu börjar perioden ta slut.  Här hittar du information om vad som händer då.

När du fäller ut den sista punkten, Läs mer, och klickar på länken på sidan kommer du vidare till vår samlingssida med fördjupad information.

 1. Har du barn under 18 år?

  Barn under 18 år ger automatisk förlängning med 150 dagar.

  Är du förälder till barn under 18 år när du tar ut din 300:e ersättningsdag kommer din ersättningsperiod att förlängas med ytterligare 150 dagar, totalt 450 ersättningsdagar.

 2. Har du arbetat under din nuvarande ersättningsperiod?

  Har du arbetat under din nuvarande ersättningsperiod?

  Om du har det kan du ha kvalificerat dig till en ny period. Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under de senaste tolv månaderna har gjort något av följande:

  • Förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar.

         eller

  • Förvärvsarbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader och arbetat minst 50 timmar i varje månad.

  Observera att ett arbetsvillkor i vissa fall kan uppfyllas genom att räkna in arbete som ligger längre bak i tiden än tolv månader.

  Som förvärvsarbete räknas också tid med:

  • Betald semester med bibehållen lön.
  • Ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön).
  • Avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd.
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA).
  • Anställning inom Samhall.
  • Anställning med lönebidrag.
  • Anställning med anställningsstöd (inte särskilt anställningsstöd).
  • Nystartsjobb.

  Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

 3. Skicka oss arbetsgivarintyg

  För att vi ska kunna fatta ett beslut om en eventuell ny period behöver vi ett arbetsgivarintyg. Det är din tidigare arbetsgivare som fyller i det.

  Det är viktigt att arbetsgivarintyget för avslutad anställning är rätt ifyllt och det är du som begär intyget från din arbetsgivare. Begäran gör du via www.arbetsgivarintyg.nu där du väljer alternativet "Jag är arbetstagare" och sedan tipsar din arbetsgivare.

  Har du haft flera arbetsgivare måste du få arbetsgivarintyg från var och en av dessa arbetsgivare.

  Om du väljer att skicka in intyget i pappersformat behöver vi det i original eller som bevittnad (vidimerad) kopia.

 4. Kontakta Arbetsförmedlingen om du inte har arbetat

  Har du inte arbetat under din pågående ersättningsperiod?

  Om du har förbrukat alla dina ersättningsdagar och inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor ska Arbetsförmedlingen anvisa dig till en plats inom jobb- och utvecklingsgarantin.

  Under den tid du deltar i garantin får du aktivitetsstöd. Det betalas ut av Försäkringskassan.

  Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information om deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin.

 5. Så fungerar aktivitetsstödet

  Om du blir utförsäkrad, det vill säga om dina ersättningsdagar tar helt slut och du blir beviljad att delta i jobb- och utvecklingsgarantin (ett arbetsmarknadspolitiskt program), kommer vi att intyga din ersättning per dag till Försäkringskassan.

  Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet.

  Nivån på aktivitetsstödet är 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst per dag.

  Nivån baseras på den ersättning du skulle ha haft hos oss

  När du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som du blivit anvisad till av arbetsförmedlingen har du rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

  När Försäkringskassan ska besluta vilken ersättning du ska få per dag hämtar de uppgifter från oss. Nivån på ditt aktivitetsstöd baseras på vilken ersättning från a-kassan du skulle ha rätt till om du hade varit helt arbetslös.

  Uppfyller du villkoren för ersättning och har ett uppfyllt medlemsvillkor, eller är utförsäkrad, kan du få högst 910 kronor och lägst 365 kronor per dag i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid.

  Uppfyller du inte villkoren får du 223 kronor per dag.

  Dagar med aktivitetsstöd räknas samman med dagar med ersättning från a-kassan. Det innebär att dagar med aktivitetsstöd räknas bort från de dagar du har rätt till ersättning (din ersättningsperiod).

 6. Läs mer

  Klicka på länken nedan för att hitta fördjupad information om de villkor och regler som gäller när du är arbetslös.

  Villkor och regler