Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering

Vi behandlar dina personuppgifter när du söker en anställning hos oss. Uppgifterna används för att hantera din ansökan. Syftet är att rekrytera och tillsätta en vakant tjänst för att kunna bedriva a-kassans verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Byggnads a-kassa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du väljer att registrera i samband med att du söker en anställning hos oss, och är därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning såsom EU:s allmänna dataskyddförordning (GDPR) och svensk lagstiftning genom lagen (2018:218) innehållande kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Vilka personuppgifter behandlas och hur?

I handläggningen av anställningsärendet behandlar vi uppgifterna som du lämnat vid ansökningstillfället, exempelvis namn, kontaktuppgifter och uppgifter om dina meriter. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas om vi exempelvis efterfrågar referenser och kompletterande intyg. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten.

När du skickar information via okrypterad e-post finns risken att dina personuppgifter exponeras för obehöriga utanför Byggnads a-kassa Tänk därför på att inte lämna fler uppgifter än vad som behövs för att söka tjänsten och undvik att lämna personuppgifter som är känsliga eller integritetskänsliga. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, hälsotillstånd, religiös övertygelse eller facklig tillhörighet.

Kontakta oss för information om hur du ska göra om du inte vill eller har möjlighet att skicka in din ansökan via e-post.

Rättslig grund för behandling

Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse. Vi rekryterar för att kunna utöva myndighet och utföra en uppgift av allmänt intresse (bedriva a-kasseverksamhet).

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du kontakta oss per telefon för att på ett säkert sätt kunna lämna dina personuppgifter till oss.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter är tillgängliga endast för de anställda vid Byggnads a-kassa som deltar i handläggningen av det aktuella anställningsärendet. Dina uppgifter lämnas inte ut eller delas med någon annan mottagare.

Lagring och radering av personuppgifter

Personuppgifter i en ansökan, anteckningar från intervju och från referenser behandlas så länge som de är nödvändiga för ansökningsförfarandet. För att efterleva bestämmelserna i diskrimineringslagen sparas uppgifterna i två år efter att tjänsten tillsatts. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna.

Om du anställs kommer dina personuppgifter att behandlas under tiden anställningen pågår och därefter så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt avtal med dig.

Uppdaterad: