Tidigare anställd hos a-kassan

Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt. Uppgifter som inte behöver sparas för fullgörandet av lag eller annan förpliktelse gallras inom två år efter avslutad anställning.

Uppgifter som finns på exempelvis kvitton, fakturor eller annat bokföringsunderlag och som ingår i arbetsgivarens räkenskapsinformation sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades enligt 7 kap. 2 § bokföringslagen.
Loggning i IT-system där du har varit användare är nödvändiga att behålla efter avslutad anställning.

Skriftligt meddelande från Arbetsmiljöverket i skyddsfråga och intyg eller journal över kontroll, provning eller undersökning, som avses i 4 kap. 1-3 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160), samt övriga handlingar som har samband därmed ska av arbetsgivaren hållas tillgängliga under minst fem år räknat från den dag då handlingen utfärdades.

Uppgifter som är nödvändiga för att kunna betala ut pension sparas så länge utbetalningen pågår.

Vår rättsliga grund är att uppfylla rättsliga skyldigheter samt i vissa delar att fullgöra avtal.

Uppdaterad: