Dina rättigheter

Rätt till information

Du kan begära att få information om att vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall en kopia av personuppgifterna tillsammans med annan information om behandlingen, till exempel ändamål med behandlingen, lagringstid mm. Denna rättighet kallas också för rätten till registerutdrag. Vi sammanställer och skickar registerutdrag till dig så snart som möjligt efter att vi fått din begäran, vi har i normalfallet 30 dagar på oss.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifter som vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du be att få dem rättade. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är av betydelse för vårt uppdrag.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Enligt dataskyddsförordningen kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta är dock ingen absolut rättighet. Det finns regler som styr vårt uppdrag och hur länge vi får och ska spara personuppgifter. Dessa regler står över Dataskyddsförordningen bestämmelser. Exempel: Arkivreglerna styr hur en arbetslöshetskassa får gallra och bevara uppgifter. Trots att en person inte längre är medlem är vi skyldiga att spara vissa personuppgifter för alltid.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta är dock ingen absolut rättighet. Om vi, efter prövning, kommer fram till att behandlingen ska begränsas innebär det att uppgifterna endast får lagras.

Du har rätt att begära begränsning:

  • om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt att de ska rättas.
  • om du anser att vår behandling är olaglig och du motsätter dig att vi raderar uppgifterna.
  • om du anser att vi inte behöver uppgifterna för ett specifikt syfte.
  • om du har invänt mot behandlingen för att du tycker att din rätt till privatliv väger tyngre än vårt intresse av att behandla personuppgifterna.

Begränsning ska ske under tiden vi utreder din invändning.

Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Du har rätt att få ut personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, maskinläsbart format för att du ska kunna flytta dina uppgifter till en annan tjänsteleverantör. Rättigheten gäller när vi behandlar dina personuppgifter utifrån samtycke eller avtal och gäller bara för vissa av de personuppgifter du själv lämnat.

Vi behandlar dina uppgifter främst utifrån myndighetsutövning. Om du önskar byta arbetslöshetskassa överför vi dina personuppgifter till den enligt vår speciallagstiftning.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl att fortsätta behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Du kan lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd från oss.

Automatiskt beslutfattande och profilering

Vår handläggning och vårt beslutsfattande är till viss del automatiserad:

  • Om Arbetsförmedlingen meddelar oss att du inte lämnat in din aktivitetsrapport i tid, i enlighet med 43 § p 2 ALF, kommer vi att automatisk kommunicera uppgifterna med dig och om det är aktuellt, automatiskt fatta beslut om att innehålla ersättningsdagar. Det slutliga beslutet fattas dock av en handläggare.
  • När du fått ett beslut om beviljad ersättning hanteras beslut om utbetalning automatiskt med dina tidrapporter som grund. Eventuella hinder för ersättning hanteras dock av en handläggare.
  • Vi beviljar medlemskap automatiskt om inträdesansökan fylls i och skickas in via vår webbplats. Avslag på inträdesansökan fattas dock av en handläggare.

Alla beslut är överklagningsbara. Automatiseringen sker baserat på givna regler och rutiner. Vi använder oss inte av profilering i någon del av vår automatiserade hantering.

Uppdaterad: