Ordlista

A

aktiebolag

När du söker ersättning från a-kassan och har, eller har haft, egen verksamhet i form av aktiebolag gäller särskilda regler. Du måste bland annat skicka in ett arbetsintyg för företagare. Kontakta oss för mer information.

aktivitetsrapport

En aktivitetsrapport är en redovisning av vad du gjort för att få ett arbete. Du lämnar din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen en gång i månaden, mellan den 1 och 14:e.

aktivitetsstöd

När du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som du blivit anvisad till av Arbetsförmedlingen har du rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan. När Försäkringskassan ska besluta vilken ersättning du ska få per dag hämtar de uppgifter från oss.

alf, lag om arbetslöshetsförsäkring

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring förkortas ALF. Det är den lag med tillhörande förordning och föreskrifter som vi lutar oss mot när vi fattar ett beslut om rätt ersättning eller inte.

anställningsbevis

Ett anställningsbevis är ett intyg som du får från din arbetsgivare när du börjar en ny anställning. Det är viktigt att det framgår vilken anställningsform du har, anställningens omfattning samt start- och eventuellt slutdatum för din anställning.

arbete i utland

Har du fått arbete utomlands eller funderar du på att söka jobb utomlands? Vi har mycket information för dig här på vår webbplats. Sök på ordet utomlands så får du bra träffar på söket. Eller läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler.

arbetsförmedlingen

Det är viktigt att du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Du har bara rätt till ersättning från oss på a-kassan för dagar då du är anmäld där.

arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg är ett bevis för att du som anställd har arbetat under en viss anställningstid.

arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen är gemensam för alla a-kassor och består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring.

arbetsmarknadspolitiskt program

Om du blir anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program av Arbetsförmedlingen har du inte rätt till ersättning från a-kassan medan aktiviteten pågår. Du får i stället aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning, eller förberedande utbildning, är en utbildning som du kan få gå om du är arbetslös. Arbetsförmedlingen beslutar om utbildningen. Under tiden får du aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan.

arbetsmöjlighet

Med arbetsmöjlighet menas de timmar du vill och kan arbeta.

arbetspraktik

Arbetspraktik är ett arbetsmarknadspolitiskt program. Mer information får du hos Arbetsförmedlingen.

arbetsvillkor

För att ha rätt till ersättning från oss på a-kassan ska du uppfylla ett arbetsvillkor. Läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler/Arbetslös första gången.

a-skatt

A-skatt är den inkomstskatt du betalar om du är anställd löntagare och inte har någon form av företag.

avgångsvederlag

Har du fått ett avgångsvederlag från din arbetsgivare i samband med att du slutat din anställning är det viktigt att du skickar oss överenskommelsen om detta när du ansöker om ersättning. Avgångsvederlaget räknas om till arbetad tid och ska ingå i beräkningen av din ersättning från a-kassan. Du får inte ersättning under tiden du har avgångsvederlag. Du ska dock fortfarande anmäla dig hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

avstängning

Om man missköter sitt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller om man själv orsakar sin arbetslöshet, kan man få en sanktion från a-kassan. Det kan vara en eller flera avstängningsdagar.

B

bisyssla

En bisyssla innebär att du arbetar extra i en anställning, har ett uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av ditt ordinarie arbete. Det spelar ingen roll om din bisyssla ger ekonomisk ersättning eller inte. Även extraarbete för din arbetsgivare kan räknas som en bisyssla.

D

daglön

Daglön är den genomsnittliga lön per dag som du haft före din arbetslöshet.

dagsförtjänst

Dagsförtjänsten är det tidigare ordet för genomsnittlig inkomst per dag. Den är ett genomsnitt av den arbetsinkomst du haft under kvalifikationstiden.

deltidsregeln 60-veckorsregeln

Under en ersättningsperiod som omfattar 300 dagar kan du få ersättning från a-kassan parallellt med deltidsarbete under maximalt 60 veckor. Regeln kallas för 60-veckorsregeln.

diversetid

Diversetid är den benämning vi har på månader som varken ingår i arbetsvillkoret eller är överhoppningsbara. Exempel på diversetid är om du har saknat anställning och varit ledig.

E

egen begäran

Om du har avslutat din anställning på egen begäran eller orsakat att arbetsgivaren har sagt upp dig ska du skicka oss en förklaring och ett underlag som visar varför anställningen har upphört. Läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler.

eget företag

Om du bedriver någon form av eget företag utreder vi om du har rätt till ersättning från oss. Läs mer om företagare under fliken Arbetslös/Villkor och regler eller kontakta oss.

ersättning per dag

Din ersättning per dag är 80 procent av din genomsnittliga inkomst per dag innan du blev arbetslös. Efter 200 ersättningsdagar sjunker den till 70 procent.

ersättningsnivå

Den högsta ersättningen från a-kassan är 80 procent av din lön, högst 1 200 kronor per dag de 100 första ersättningsdagarna. Mellan dag 101-200 får du fortfarande 80 procent av din lön men högst 1 000 kronor per dag och från och med dag 201 sjunker ersättningsnivån till 70 procent. Ersättningen per dag är fortfarande högst 1 000 kronor per dag.

ersättningsperiod

En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar. Om du har barn under 18 år när din 300:e dag betalas ut förlängs perioden med 150 dagar. Dagar med aktivitetsstöd från Försäkringskassan räknas av från din ersättningsperiod.  Varje ny ersättningsperiod inleds med sex karensdagar.

ersättningsrätt

När du ansöker om ersättning utreder vi om du uppfyller villkoren för rätt till ersättning från oss.

extraarbete

Du kan få extraarbete godkänt om du haft det vid sidan av ditt heltidsarbete innan du blev arbetslös. Det är vi som fattar beslut om det. Ett godkänt extraarbete ska du inte fylla i på dina tidrapporter.

F

fackförbund

Ett fackförbund är en arbetstagarorganisation som bland annat arbetar med frågor om arbetsrätt och avtal. Vi är systerorganisation till Byggnadsarbetarförbundet och Målarförbundet. Du hittar förbunden på www.byggnads.se samt www.malareforbundet.se

frånkännande

Om du medvetet, eller av grov vårdslöshet, lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till oss, eller om du inte meddelar oss uppgifter som kan påverka din ersättningsrätt, så kan du frånkännas rätten till ersättning. Frånkänning av ersättning innebär att de dagar som räknas av från din ersättningsperiod är minst 45 dagar, och kan som mest vara 195 dagar. Innan vi på nytt kan betala ut ersättning till dig måste du också arbeta under minst 80 dagar.

f-skatt

Om du bedriver någon form av eget företag är det sannolikt att du betalar företagsskatt, F-skatt. Om du ansöker om ersättning från a-kassan utreder vi om du har rätt till ersättning trots att du bedriver, eller har bedrivit, någon form av eget företag.

förberedande utbildning

En förberedande utbildning eller arbetsmarknadsutbildning är en utbildning som du kan få gå om du är arbetslös. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om det. Under tiden du deltar i en sådan utbildning får du ingen a-kassa utan aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan.

företagare

Med företagare menas en person som arbetar i den egna verksamheten, har väsentligt inflytande över rörelsen och vars förvärvsverksamhet har skötts yrkesmässigt och självständigt.  Du som har varit företagare anses vara arbetslös trots att du har företaget kvar förutsatt att ingen längre vidtar några åtgärder i verksamheten. Detta gäller även när du har skilt dig från verksamheten, det vill säga när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten. Läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler/Arbetslös för första gången.

försäkringskassan

Det är Försäkringskassan som bland annat utreder, beslutar och betalar ut sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och olika typer av aktivitetsstöd.

förtroendeuppdrag

Om du har ett förtroendeuppdrag som räknas upp längre ner kan uppdraget ligga till grund för ett arbetsvillkor. Är du arbetslös och har kvar ditt förtroendeuppdrag ska du redovisa uppdraget som arbete på dina tidrapporter. Dessa uppdrag gäller: Nämndeman, riksdagsledamot, förtroendevald i kommuner och landsting och fackligt förtroendevalda och skyddsombud.

förvärvsarbete

Förvärvsarbete är ett arbete som du får lön för att utföra.

föräldrapenning

Föräldraledighet är så kallad överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen. 

G

genomsnittlig arbetstid

Genomsnittlig arbetstid är den arbetstid som du har haft per vecka de tolv senaste månaderna före arbetslösheten. Den är det antal timmar per vecka som du får ersättning för om du är helt arbetslös. Läs mer under fliken arbetslös/Regler och villkor.

genomsnittlig inkomst

Genomsnittlig inkomst är din tidigare inkomst. Vanligtvis beräknas detta per dag och kallas då dagsförtjänst. Det är vi på a-kassan som räknar ut detta.

grundersättning

Den som uppfyller ett arbetsvillkor men inte ett medlemsvillkor kan få grundersättning. Grundersättningen är maximalt 510 kronor om dagen.

grundvillkor

Grundvillkoret som du måste uppfylla för att kunna få ersättning från a-kassan är, förutom att uppfylla ett arbetsvillkor och medlemsvillkor, är att du ska kunna arbeta minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du har för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för detta.

H

handelsbolag

Om du bedriver någon form av eget företag ska vi utreda om du har rätt till ersättning.

handläggare

En handläggare hos oss arbetar framförallt med att utreda och besluta i ärenden om ersättning.

hindertid

Med hindertid menas den tid då du inte stått till arbetsmarknadens förfogande, till exempel på grund av att du arbetat, varit sjuk, föräldraledig eller haft semester.

I

iaf, inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF ansvarar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen.

inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning är ersättning som du kan få om du klarar både arbetsvillkor och medlemsvillkor. Den grundar sig på den genomsnittliga inkomst du hade innan du blev arbetslös.

intyg

Ett intyg är en skriftlig handling som styrker eller dokumenterar något. För att du ska få en så snabb hantering av ditt ärende som möjligt är det viktigt att du skickar in just de intyg vi behöver när du ansöker om ersättning från oss.

J

jobb- och utvecklingsgaranti

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program som finns hos Arbetsförmedlingen och riktar sig till dem som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. 

jobbgaranti för ungdomar

Jobbgaranti för ungdomar är ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen som vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan 16–25 år.

jourtid

Om betald jourtid ingår i din anställning ska jourtiden alltid fyllas i som arbetad tid på tidrapporterna. Även sovande jour ska redovisas. Under jourtiden står du till arbetsgivarens förfogande för att kunna utföra en arbetsinsats om behov uppstår och anses inte vara arbetslös. All jourtid ska fyllas i på tidrapporterna men det går inte att fylla i fler än 15,5 timmar arbete på en och samma dag. Har du arbetat fler timmar fyller du i du resterande tid på en annan dag i samma vecka.

jämställd tid

Det finns tid som jämställs med förvärvsarbete inom arbetslöshetsförsäkringen. Den ingår i arbetsvillkoret. Som förvärvsarbete (jämställd tid) räknas tid med: betald semester, ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön), avgångsvederlag, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA), anställning inom Samhall, anställning med lönebidrag, anställning med anställningsstöd (inte särskilt anställningsstöd). Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

K

karens

Varje ny ersättningsperiod inleds med karensdagar. För dem får du ingen ersättning. Det är först efter dessa dagar vi börjar räkna av dagar från din ersättningsperiod.

kommanditbolag

Vi utreder om du som medlem har rätt till ersättning från a-kassan om du bedriver någon form av eget företag.

korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att staten tar tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften, samtidigt som den anställde får ut 90 procent av sin lön. De nya bestämmelserna träder i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. De gäller under 2020.

kvalifikationstid

Kvalifikationstiden är alltid tolv hela kalendermånader och räknas bakåt från det datum som du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det är inom kvalifikationstiden du ska ha uppfyllt ett arbetsvillkor för att ha rätt till ersättning från oss på a-kassan. När Kvalifikationstid beräknas ingår inte så kallad överhoppningsbar tid, till exempel om du heltidsstuderat, varit föräldraledig eller sjukskriven. Kvalifikationstid kan sträcka sig över fler månader än tolv beroende på om det finns överhoppningsbar tid som inte ska räknas med. 

L

lak, lag om arbetslöshetskassor

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor förkortas LAK. Lagen reglerar bland annat villkoren för medlemskapet i en a-kassa.

lämpligt arbete

I princip är alla arbeten lämpliga. Därför ska du söka de arbeten som Arbetsförmedlingen föreslår, om du inte gör det kan du bli avstängd från ersättning.

lönebidrag

Lönebidrag är en ekonomisk kompensation till arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om lönebidrag.

M

meddelande från arbetsförmedlingen

Om du missköter, förlänger eller orsakar din arbetslöshet får vi på a-kassan ett meddelande från Arbetsförmedlingen. Då är vår uppgift att utreda, samt fatta beslut om eventuell sanktion.

medlemsavgift

Som medlem hos oss betalar du en medlemsavgift. Storleken på den kan du läsa mer om under fliken Medlemskap.

medlemskap

För att du ska kunna bli medlem hos oss krävs att du jobbar eller har jobbat inom de branscher som vi organiserar. Även du som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom vårt område kan ansöka om medlemskap hos oss. 

medlemsvillkor

Ett medlemsvillkor innebär att du har varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande tid av minst tolv månader. Ett uppfyllt medlemsvillkor är en av förutsättningarna för att få inkomstbaserad ersättning från oss.

mina sidor

Mina sidor är vår e-tjänst på webben. Det är där du tidrapporterar när du är arbetslös, men där kan även du som inte är arbetslös logga in för att skicka meddelanden till oss och för att läsa dina svar. Du väljer själv hur du vill bli notifierad när du får ett meddelande från oss: via sms eller e-post eller både och. Logga in på Mina sidor från startsidan på vår webbplats.

N

nystartsjobb

Arbetsförmedlingen beslutar om vem som kan få nystartsjobb. Syftet med nystartsjobb är att få fler i arbete.

näringsidkare

Vi på a-kassan utreder om du har rätt till ersättning om du bedriver någon form av eget företag. 

näringsverksamhet

Näringsverksamhet är ett begrepp som Skatteverket använder för att bestämma hur du ska betala skatt på inkomster. Näringsverksamhet är förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. För att arbete ska räknas som näringsverksamhet krävs varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Näringsverksamhet kan bedrivas i flera olika företagsformer, men även de som inte har ett företag kan bedriva näringsverksamhet.

O

omprövning

Om du inte är nöjd med ett beslut från oss har du möjlighet att begära omprövning av beslutet. En omprövningsbegäran gör du genom att skriva ett brev till oss där du förklarar vilket beslut det gäller, vilka skäl du har till att vi ska ompröva det och vilken ändring du vill ha. Vi vill även att du bifogar eventuella handlingar som styrker vad du anför i ärendet. Kom även ihåg att märka dina handlingar med ditt personnummer. När vi har fått din omprövningsbegäran utreds ärendet av en omprövningshandläggare. En omprövning tar normalt 4-6 veckor att handlägga och utreda.

P

pension

Ersättningen från oss på a-kassan är pensionsgrundande. Om du får allmän pension eller tjänstepension samtidigt som du får ersättning från oss blir din ersättning per dag lägre. Om du får allmän pension eller tjänstepension samtidigt som du får ersättning från oss minskas din ersättning per dag. Den påverkas dock inte av privat pensionssparande. Du är skyldig att anmäla pensionsutbetalningar till oss även om beloppen är låga.

R

regler

Alla bestämmelser som rör arbetslöshetsförsäkringen hittar du på IAFs webbplats under Lag & rätt: http://www.iaf.se/Lag-ratt/. 

S

schemalagd arbetstid

Att ha schemalagd arbetstid innebär att du arbetar samma antal procent varje vecka. På dina tidrapporter fyller du i dessa procent, samt alla avvikelser som övertid, semester och tid då du inte kunnat arbeta. Läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler/Fylla i tidrapport.

sjukpenning

I vissa fall behöver vi uppgifter från Försäkringskassan om perioder då du har fått sjukpenning. Du får uppgifterna från dem. Har du frågor kring din sjukpenning är det alltid dem du ska kontakta.

skatt

Du betalar skatt på din ersättning från a-kassan på samma sätt som när du jobbar.

sveriges a-kassor

Sveriges a-kassor är a-kassornas samorganisation. Läs mer på sverigesakassor.se.

T

tidrapport

Tidrapporten är ditt underlag för ersättning, där anger du vad du har gjort dag för dag. Du fyller i din tidrapport på Mina sidor.

tidrapportera

När du tidrapporterar fyller du i en tidrapport. Det gör du lättast på Mina sidor.

tillfällig föräldrapenning

I vissa fall behöver vi uppgifter från Försäkringskassan om perioder då du har fått föräldrapenning. Du får uppgifterna från dem. Det är dem du ska kontakta om du har frågor kring din föräldrapenning.

U

underrättelse

Om du missköter ditt arbetssökande eller om du förlänger din tid i arbetslöshet kommer din platsförmedlare att skicka en underrättelse om detta till oss. Vi utreder då din rätt till ersättning från a-kassan. Läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler/Under din arbetslöshet.

uppehåll i ersättning

Den period då du inte fyllt i och skickat någon tidrapport till oss. Om uppehållet är minst 1 vecka och högst 51 veckor kommer du att få en uppmaning när du fyller i din nästa tidrapport att lämna uppgifter på vad du gjort under uppehållet och datum för detta.

utlandsarbete

Har du fått arbete utomlands eller funderar du på att söka jobb utomlands? Vi har mycket information för dig här på vår webbplats. Sök på ordet utomlands så får du bra träffar på söket. Eller läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler.

V

varning

Om du missköter ditt arbetssökande (enligt 43 § ALF) utan giltig förklaring så drabbas du av en sanktion. I lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) finns det sanktioner i olika nivåer i något som brukar kallas åtgärdstrappan.  Den första nivån är en varning, den andra är en avstämningsdag, den tredje är fem avstängningsdagar, den fjärde  är tio avstängningsdagar, och vid  femte och sista nivån så förlorar du rätten till ersättning till dess att ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt.

Å

återkrav

Om du medvetet eller omedvetet orsakat att ersättning utbetalats till dig felaktigt, så ska ersättningen betalas tillbaka. Detsamma gäller om du av någon annan anledning fått ersättning som du inte är berättigad till.

Ö

överhoppningsbar tid

Överhoppningsbar tid är tid då du inte kunnat arbeta som vi kan bortse ifrån när vi räknar fram ditt arbetsvillkor (när vi beslutar om rätt till ersättning från oss tittar vi på vad du gjort de senaste tolv månaderna innan arbetslösheten, detta kallas kvalifikationstid). Läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler/Arbetslös för första gången. 

överklagan

Om du har fått ett beslut på en omprövningsbegäran som du tycker är felaktigt, så kan du inte återigen begära omprövning på samma ärende. Då ska du överklaga det till förvaltningsrätten i stället. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas samt den ändring av beslutet som du vill ha. Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten, men den ska skickas till oss. Den måste ha kommit in till oss inom två månader från den dag du tog emot beslutet, annars får förvaltningsrätten inte pröva ditt överklagande. Glöm inte att underteckna.