Information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering

Här beskriver vi på vilket sätt dina personuppgifter behandlas i anställningsärenden som du har anmält intresse för.

Byggnads a-kassa är personuppgiftsansvarig

Byggnads a-kassa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du väljer att registrera i samband med att du söker en anställning hos oss, och är därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning såsom EU:s allmänna dataskyddförordning (GDPR) och svensk lagstiftning genom lagen (2018:218) innehållande kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Vilka personuppgifter behandlas och hur?

I handläggningen av anställningsärendet behandlar vi de uppgifter som du lämnat vid ansökningstillfället. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas till exempel om vi efterfrågar referenser och kompletterande intyg.

Tänk på att när du skickar information via okrypterad e-post finns risken att dina personuppgifter exponeras för obehöriga utanför Byggnads a-kassa. Tänk därför igenom vilka personuppgifter du lämnar.

Rättslig grund för behandling

Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd i den rättsliga grunden intresseavvägning. Byggnads a-kassa utövar myndighet i vissa delar av sin verksamhet, men är inte en myndighet. Dina ansökningshandlingar utgör heller inte allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du kontakta oss per telefon för att på ett säkert sätt kunna lämna dina personuppgifter till oss.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter är tillgängliga endast för de anställda vid Byggnads a-kassa som deltar i handläggningen av det aktuella anställningsärendet.

Lagring och radering av personuppgifter

Personuppgifter i en ansökan, anteckningar från intervju och från referenser behandlas så länge som de är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Därefter ska de raderas eller avidentifieras

Om du samtycker till det kan Byggnads a-kassa spara dina uppgifter för att använda vid framtida rekrytering.

Om du anställs kommer dina personuppgifter att behandlas under den tid anställningen pågår och därefter så länge det krävs för att Byggnads ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt avtal med dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att efter begäran få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Begäran enligt ovan skickas till a-kassan@byggnads.se. Du har också rätt att lämna klagomål angående hur Byggnads a-kassa behandlar personuppgifter till vårt dataskyddsombud, Beatrice Helmersson, på telefon 010-601 18 00 eller till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Uppdaterad: