Information om behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av dina uppgifter

Dina uppgifter används för att vi ska kunna utreda och betala ut ersättning från a-kassan. En a-kassa är en förening som har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag. Den myndighetsutövning som sker när ersättning från a-kassan betalas ut innefattar också kontroller för att säkerställa att du får rätt ersättning. En a-kassa kan även ha andra skyldigheter som gör att vi till exempel behandlar uppgifter vid skuldhantering eller underrättar andra myndigheter om det finns misstanke om att ersättning kan ha betalats ut felaktigt.

Behandlingen av dina personuppgifter sker när det behövs för att vi ska kunna fullfölja våra rättsliga förpliktelser samt i de fall när du samtyckt till behandling av dina personuppgifter. Till skillnad från myndigheter kan en a-kassa också använda sig av en intresseavvägning till stöd för behandlingar av personuppgifter. Vi har dock valt att inte använda oss av intresseavvägningar till stöd för behandlingar av personuppgifter.

Vem lämnar a-kassan ut personuppgifter till?

I vår myndighetsutövande verksamhet lämnar vi ut personuppgifter till följande mottagare:

 • Uppgift om ditt medlemskap och, om du ansöker om ersättning, ett antal uppgifter rörande hur villkoren för ersättning har sett ut hos oss överförs till din nya a-kassa om du flyttar ditt medlemskap dit. Se 48 e § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och 25 § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, FALF.
 • Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du är berättigad till ersättning och i vilken utsträckning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för ersättning och om det betalats ut ersättning från a-kassan. Se 48 d § ALF och 24 § FALF.
 • Enligt 48 d § ALF och 24 a § FALF har a-kassan en skyldighet att lämna ut uppgifter till Pensionsmyndigheten.
 • Till Arbetsförmedlingen lämnas uppgift om antal utbetalda ersättningsdagar, rätten till och omfattningen av fortsatt ersättning från a-kassan. Se 48 b § ALF och 21 § FALF.
 • Till kommunernas socialnämnder lämnas uppgift om du är berättigad till ersättning och i vilket utsträckning och om det betalats ut ersättning från a-kassan. Se närmare 11 kap. 11 § Socialtjänstlagen (2001:453) och 4 § förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen.
 • Till Kronofogdemyndigheten lämnas uppgifter om dagar med ersättning från a-kassan och utbetalning av sådan. Se 4 kap. 15 § utsökningsbalken (1981:774) och 25 b § FALF. När ersättning från a-kassan har betalats ut felaktigt och ersättningen inte betalas tillbaka kan a-kassan komma vända sig till Kronofogden för indrivning.
 • Till Statistiska Centralbyrån lämnas uppgifter om medlemskap och ersättning för framställning av statistik. Se 94 b § lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK, och 7 § förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor, LAKFo.
 • Till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller andra a-kassor lämnas upplysning om vi finner anledning att anta att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt i den andra organisationens verksamhet. Se lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
 • Till Skatteverket, Pensionsmyndigheten och allmän förvaltningsdomstol lämnas på begäran uppgift om förhållande som är av betydelse för tillämpningen av lagen om inkomstgrundad ålderspension. Se 15 kapitlet 13 § andra stycket lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
 • Till Skatteverket lämnas kontrolluppgift för utbetalad ersättning från a-kassan och ränteutgifter, jfr. 15 kap. 2 § skatteförfarandelag (2011:1244), SFL.
 • Vi är enligt bidragsbrottslagen skyldig att anmäla misstänkt bidragsbrott till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF, kan vid granskningar och klagomål begära att vi lämnar ut uppgifter i enskilda ärenden.
 • Till förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen lämnar vi uppgifter angående ärenden som överklagats.
 • Till Justitieombudsmannen vid klagomål på vår handläggning.
 • Till Justitiekanslern vid klagomål och begäran om skadestånd på grund av vår handläggning.
 • Till Brottsförebyggande rådet för statistiska ändamål.
 • Till Riksrevisionen vid dess granskningar.

Utöver de uppgifter som vi lämnar ut på grund av en skyldighet i lag eller som är nödvändiga för att betala ut ersättning från a-kassan, lämnar vi endast ut uppgifter när den enskilde samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att fullgöra sina skyldigheter att hantera arbetslöshetsförsäkringen.

 • Till Swedbank lämnar a-kassan uppgifter för att kunna betala ut ersättning till den som sökt ersättning från a-kassan.
 • Till Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen lämnas också uppgifter om din ersättningsrätt.

Vi delar även dina personuppgifter med de leverantörer och samarbetspartners som vi samarbetar med och som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Dina personuppgifter kommer främst att delas med:

 • Företag som hjälper oss med vår betalningshantering, till exempel banker.
 • Utskick av information och betalningsavier (tryck och/eller distribution).
 • Företag som hjälper oss med arkivering.
 • IT-tjänster (nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att dina rättigheter och friheter i enligt dataskyddsförordningen (GDPR) tillvaratas. I de fall vi använder, eller kommer att använda sig av personuppgiftsbiträde som har säte utanför EU/EES-området, ansvarar vi för att säkerställa att dessa aktörer kan garantera en säkerhetsnivå avseende dataskydd, motsvarande den som upprätthålls inom EU.

För att säkerställa ett tillräckligt skydd för dina personuppgifter vid överföringar till länder utanför EU/EES, där beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen saknas, har vi på Byggnads a-kassa ingått avtal med respektive mottagare av personuppgifter innehållandes standardavtalsklausuler beslutade och godkända av EU-kommissionen, genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914.

Önskar du läsa mer om tredjelandsöverföring och de skyddsåtgärder som kan bli tillämpliga, hänvisar vi dig till Sveriges tillsynsmyndighets (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) webbplats.

Vi vidtar därutöver, i de fall då skyddsnivån i mottagarlandet inte kan anses likvärdig med den inom EU/EES, ytterligare skyddsåtgärder såsom exempelvis pseudonymisering, IP-anonymisering och kryptering.

Kompletterande information såsom handlingar avseende sådana åtgärder kan erhållas efter förfrågan till vårt dataskyddsombud, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Från vilka aktörer kan vi få uppgifter om dig?

När bestämmelserna tillåter det och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning så hämtar vi in följande uppgifter med stöd av lag:

 • Uppgifter om registrering som arbetssökande, deltagande i program och uppgift om etableringsersättning från Arbetsförmedlingen enligt 48a § ALF och 20 § FALF.
 • Uppgifter om ersättning eller annat stöd från Försäkringskassan enligt 48c § ALF och 22 § FALF.
 • Vi sparar frågor från Försäkringskassan om tillfällig föräldrapenning för att kontrollera om den enskilde i framtiden skulle söka ersättning för samma period.
 • Uppgift om pension eller annan förmån från Pensionsmyndigheten enligt 48c § ALF och 22a § FALF.
 • Uppgifter om sökt samt beviljat studiestöd från CSN enligt 48c § ALF och 23 § FALF.
 • Om du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att gå med i en annan så hämtar din nya a-kassa in vissa uppgifter från din gamla a-kassa i enlighet med 48e § ALF och 25a § FALF.
 • Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, CSN och Arbetsförmedlingen är enligt lag (2008:206) skyldiga att meddela oss om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp hos oss.
 • Om du ansöker om att söka arbete med ersättning från a-kassan i en annan EU-stat fattar IAF beslut i frågan, vilket sedan överförs till oss. Om du sedan söker ersättning från ett annat EU-land kommer vi att få uppgift om din anmälan på arbetsförmedlingsmyndigheten i det aktuella EU-landet.
 • Kronofogdemyndigheten kan lämna uppgifter till oss om eventuella betalningsförelägganden, utmätningar eller skuldsaneringar. Det är uppgifter som vi använder för att kunna hantera våra fordringar enligt god inkassosed.
 • Arbetsgivare utfärdar arbetsgivarintyg med stöd av 47 § ALF.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi får enligt dataskyddsförordningen inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i a-kassans arkivföreskrifter. Gallringtider för allmänna handlingar i a-kassans register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i föreskriftens 3 §, ska bevaras för eftervärlden.

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av oss både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det. Vi har i normalfallet 30 dagar på oss att informera dig om vilka personuppgifter som behandlas av oss (ett så kallat registerutdrag). Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till oss och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Du har rätt att vända dig till oss och be att uppgifterna som avser dig raderas. Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns undantag från rätten till radering om behandlingen är ett led i myndighetsutövning. I de allra flesta fall behandlar vi dina personuppgifter som ett led i myndighetsutövning.

I övrigt måste uppgifter raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket.
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om den enskilde invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket.

Du kan lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Läs mer på IMY:s webbplats.

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hens personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder oss inte av automatiskt beslutsfattande och profilering.

Har du frågor om vårt GDPR-arbete?

Personuppgiftsansvarig är Byggnads a-kassa med organisationsnummer 802005-4741.

Välkommen att ställa din fråga till vårt dataskyddsombud Victor Skogseid på telefon 010-601 18 36.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Byggnads a-kassa
Kategorier: