Gul och röd ledning med betong

Organisation

Byggnads a-kassa organiserar medlemmar inom byggnadsbranschen samt målare. Vi är en fristående del av fackförbundet Byggnads.

Allt arbete som görs inom a-kassan granskas av IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som arbetar på uppdrag av regeringen.

Vår uppgift som a-kassa  är att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetsersättning. Vi är en myndighetsutövande medlemsorganisation. Det betyder att beslut som vi fattar måste följa regelverk bestående av lagar, förordningar, föreskrifter och rättspraxis.

Den lag som reglerar ersättningsrätten är lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Den lag som reglerar medlemskap är lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK).

Så här är vi organiserade

Byggnads a-kassa består av fem kontor som finns i Umeå, Borlänge, Helsingborg, Malmö och Stockholm. Vid samtliga kontor handläggs ärenden rörande arbetslöshetsersättning och medlemskap.

A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Föreningsstämman väljer kassans styrelse. Styrelsen ansvarar för a-kassans organisation och förvaltningen av det arbete som a-kassan utför. Styrelsen i Byggnads a-kassa består av 11 ledamöter och 9 suppleanter. En av ledamöterna och en av suppleanterna är statens representanter och utses av IAF.

Vår ledningsgrupp

Den centrala ledningsgruppen består av kassaföreståndare, biträdande kassaföreståndare/personal - och verksamhetsansvarig, försäkringsansvarig, biträdande försäkringsansvarig, ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig och IT-ansvarig.

Ledningsgruppen fattar beslut i organisations- lednings- och styrningsfrågor som är av sådan karaktär att beslut inte ska fattas på annan nivå i kassan. Ordförande och sammankallande är kassaföreståndaren. Det är också kassaföreståndaren som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen ger.

Kassaföreståndare Alf Mellström
Biträdande kasseföreståndare samt
personal- och verksamhetsansvarig
Pia Angelovski
Försäkringschef Alexander Augst
Försäkringsansvarig Anders Wickander
Försäkringsansvarig Andreas Petersson
Ekonomiansvarig Marie Eliasson
IT-ansvarig Ralf Sahlsten
Kommunikationsansvarig Linda Håkansson

Ansök om medlemskap separat

För att kunna får ersättning från oss krävs att du är medlem. Eftersom vi är en självständig enhet med myndighetsutövning måste du ansöka om medlemskap hos oss separat. Du blir alltså inte automatiskt medlem i a-kassan när du går med i fackförbundet Byggnads.

Klicka här för att komma till ansökan om medlemskap i vår a-kassa.

Klicka här för att komma till kontaktuppgifter till oss.

Vårt organisationsnummer: 802005-4741
Vårt plusgironummer: 485 14 00-4

Granskad:
Sidansvarig: Linda Håkansson
Kategorier: