Fotograf: Illustration

Kallelse till föreningsstämma 2024

Vi kallar våra valda ombud till årets ordinarie föreningsstämma, som hålls i Stockholm den 3 juni.

Publicerad:

Tid och plats

Tid: Måndagen den 3 juni klockan 10.00-15.00. 

Plats: Barnhusgatan 6, Stockholm. 

Vid stämman kommer följande att behandlas:

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprop
 3. Frågan om stämman behörigen sammankallats
 4. Fastställande av dag- och arbetsordning
 5. Val av mötesfunktionärer
  - Ordförande
  - Sekreterare
  - En justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 6. Fastställande av reseersättning och traktamenten för stämmans ombud
 7. Behandling av a-kassans verksamhet (separat bilaga)
  - Styrelsens berättelse för 2023
  - Revisorernas berättelse för 2023
  - Fastställande av balans- och resultaträkning för 2023
 8. Beslut om ansvarsfrihet 2023
 9. Förslag till ändrade stadgar och valordning (bilaga 1)
 10. Aktuella frågor inom verksamheten
 11. Avslutning
Uppdaterad: