Frågor och svar

Välj kategori

Medlemskap

Medlemsavgift

 • Det kostar 110 kronor per månad för dig som är medlem både i a-kassan och i fackförbundet Byggnads eller Svenska Målareförbundet. Du som enbart är medlem i a-kassan betalar 119 kronor per månad.

 • Vi ser allra helst att du betalar avgiften med autogiro. Du som har e-legitimation/BankID kan anmäla betalning med autogiro via vårt formulär och signera det direkt. Observera att vår anmälan bara avser dig som enbart är med hos oss i a-kassan. 

  Du kan även anmäla autogiro på blanketten Autogiromedgivande som du sedan skickar till oss. Adressen står på blanketten.

  Du kan också välja e-faktura eller att betala med den avi vi skickar till din folkbokföringsadress.

  Du ansöker om e-faktura på din internetbank. Sök på Byggnads a-kassa så kommer du rätt.

  Är du även medlem i fackförbundet Byggnads är det till dem du vänder dig om du har frågor om medlemsavgiften eller för att anmäla autogiro. Läs mer på deras webbplats www.byggnads.se

 • Betalning sker till plusgirokonto 485 14 00-4. Ange OCR-nummer genom att skriva ditt 10-siffriga personnummer följt av 26. Har du kvar en avi från tidigare månad kan du använda dig av uppgifterna som står på den.

  Om du ändå vill att vi skickar en ny avi till dig mejlar du oss på
  a-kassan@byggnads.se. Kom ihåg att ange person- eller medlemsnummer i mejlet.

  Om du är ansluten till både a-kassan och fackförbundet Byggnads kontaktar du förbundet på telefon 010-601 10 01 så hjälper de dig.

  Tänk på att ändra din folkbokföringsadress om du flyttar!

 • En avi skickas i mitten av varje månad till den adress där du är folkbokförd. Avgiften på avin gäller för innevarande månad och ska vara betald senast den sista i månaden.

  Exempel: I mitten av maj får du avin för maj månad. Den ska vara betald senast den 31 maj.

Arbetslös för första gången

 • På din första arbetslösa dag måste du anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. När vi fått en signal från dem om att du är arbetslös skickar vi dig information.

  Läs mer under fliken Arbetslös/Arbetslös för första gången.

 • De första sju ersättningsdagarna du är arbetslös, är så kallade karensdagar. Du får göra sju nya karensdagar för varje ny ersättningsperiod du påbörjar.

  Karensdagar kan endast utgå för en dag som du annars skulle ha fått ersättning från a-kassan för. Det är därför viktigt att du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

  Karensdagarna ingår inte i de 300 ersättningsdagarna.

 • Ja, du måste anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Först när du anmält dig som arbetssökande har du möjlighet att få ersättning från oss.

  När Arbetsförmedlingen har meddelat oss att du är arbetslös skickar vi hem ett informationsbrev till dig där vi hänvisar dig till vår webbplats och till vår e-tjänst Mina sidor. Du kan inte få ersättning från oss innan du har anmält dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

  Läs mer om hur du ansöker om ersättning under fliken Arbetslös här på vår webbplats. 

 • Om du varit sjuk eller föräldraledig och fått ersättning från Försäkringskassan innan du blev arbetslös och anmälde dig hos Arbetsförmedlingen, får vi meddelande om detta.

  Om du däremot varit sjuk eller föräldraledig utan ersättning från Försäkringskassan ska du själv meddela oss detta.

  Om du, under en månad när du arbetat minst 50 timmar, även haft sjuklön eller andra ersättningar som betalas ut från Försäkringskassan ska du skicka oss uppgift om detta.

  Sjuklön från arbetsgivaren redovisas på Arbetsgivarintyget som arbetsgivaren fyller i på www.arbetsgivarintyg.nu

 • Om du har avslutat dina studier och inte har för avsikt att fortsätta studera så kan vi pröva din rätt till ersättning. För att få rätt till ersättning från a-kassan behöver du uppfylla ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor.

  När vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor kan dina studier betraktas som så kallad överhoppningsbar tid om de varit heltidsstudier och de är avslutade efter att du fyllt 25 år, eller om du har arbetat på heltid i minst fem månader någon gång före studierna.

  Har du studerat på heltid behöver vi ett arbetsgivarintyg för de 13 senaste månaderna du senast arbetade.

  Har du arbetat jämsides med studierna och/eller under lov behöver vi ett arbetsgivarintyg även för detta arbete.

  Arbetsgivaren fyller i arbetsgivarintyg via www.arbetsgivarintyg.nu

  Månader då du har arbetat minst 80 timmar räknas med i arbetsvillkoret. 

 • Har du fått ett avgångsvederlag i samband med att du slutat din anställning är det viktigt att du skickar in överenskommelsen om detta när du ansöker om ersättning.

  Avgångsvederlaget räknas om till arbetad tid och ska ingå i beräkningen av din ersättning. Under den tid som du ersätts av avgångsverderlaget har du inte rätt till ersättning från oss.

 • Du som är företagare anses vara arbetslös när ingen längre vidtar några åtgärder i verksamheten, eller när du har skilt dig från verksamheten, det vill säga när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten.

  Vi ska, precis som för anställda, pröva företagarens skäl att avveckla företagandet vid arbetslöshet. Du som lägger ner verksamheten riskerar att bli avstängd 45 ersättningsdagar. Det gäller även vid tillfälligt uppehåll i verksamheten.

  Att företaget inte kan ge en rimlig försörjning eller att du inte kan bedriva verksamheten vidare på grund av medicinska skäl kan vara exempel på giltiga skäl att lägga ner verksamheten. Orsakerna till att du lägger ner verksamheten ska alltid styrkas. Kontakta oss för mer information.

 • Om du flyttar eller återvänder till Sverige efter arbete i ett annat EU- eller EES-land och vill ansöka om ersättning gäller samma regler för ersättning som om du arbetar i Sverige.

  Medlemsvillkor och arbetsvillkor

  För att få ersättning från den inkomstbaserade försäkringen i Sverige måste du uppfylla ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor. Medlemsvillkoret innebär tolv månaders sammanhängande medlemskap i a-kassan.

  För att få ersättning från grundförsäkringen måste du uppfylla ett arbetsvillkor, men behöver inte uppfylla ett medlemsvillkor.

  Reglerna för hur arbete utomlands påverkar ditt medlemskap och rätten till ersättning från oss kan vara komplicerade. Kontakta oss om du har frågor eller känner dig osäker på vad som gäller dig. 

 • De första sju ersättningsdagarna på en ersättningsperiod är så kallade karensdagar. För dessa får du ingen ersättning. Karensdagar kan endast utgå för en dag som du annars skulle ha fått ersättning för. Det är därför viktigt att du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

  Du måste göra karens varje gång du påbörjar en ny ersättningsperiod.

 • Den högsta ersättningen per dag som får betalas ut av a-kassan är begränsad till 910 kronor per dag. Det är regeringen som fattar beslut om vilken den högsta ersättningen per dag i arbetslöshetsförsäkringen ska vara.

Under din arbetslöshet

 • Den genomsnittliga arbetstiden beräknas med hjälp av uppgifterna på ditt arbetsgivarintyg.

  Den motsvarar den genomsnittliga tid som du arbetat, tolv månader före arbetslösheten. Tid med vissa socialförsäkringsförmåner, till exempel sjukpenning och föräldrapenning, kan läggas samman med arbetad tid när beräkningen görs. Månader då du övervägande haft till exempel sjukpenning och föräldrapenning är överhoppningsbar tid.

  Om tid före din arbetslöshet är överhoppningsbar, om du till exempel varit föräldraledig, kan månader som ligger längre än ett år tillbaka i tiden räknas med då den genomsnittliga arbetstiden fastställs.

 • Grundersättning är det som kan beviljas dig som klarar arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret (det vill säga dig som inte varit medlem i en a-kassa i tolv månader).

  Den högsta grundersättningen är 365 kr per dag. Detta belopp minskar dock proportionerligt beroende på den genomsnittliga veckoarbetstid du hade innan din arbetslöshet.

 • En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar och inleds med sju karensdagar.

  Om du har barn under 18 år när dag 300 betalas ut, förlängs din ersättningsperiod med ytterligare 150 dagar. Du får då totalt 450 dagar.

  Varje ny ersättningsperiod om 300 dagar inleds med sju karensdagar.

 • Ett arbetsvillkor är en av grunderna för din rätt till ersättning från oss. Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten (kvalifikationstiden) gjort något av följande:

  • förvärvsarbetat minst 80 timmar per månad i minst sex kalendermånader.
  • förvärvsarbetat sammanlagt i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader, där ingen månad får innehålla mindre än 50 timmar.

  Som förvärvsarbete räknas också tid med:

  • Betald semester,
  • ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön),
  • avgångsvederlag,
  • skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA),
  • anställning inom Samhall,
  • anställning med lönebidrag,
  • anställning med anställningsstöd (inte särskilt anställningsstöd),
  • nystartsjobb.

  Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

 • När du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som du blivit anvisad till av Arbetsförmedlingen har du rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan. När Försäkringskassan ska besluta vilken ersättning du ska få per dag hämtar de uppgifter från oss.

  Nivån på ditt aktivitetsstöd baseras på vilken ersättning du skulle ha haft rätt till om du hade varit helt arbetslös. Uppfyller du villkoren för ersättning från oss och har ett uppfyllt medlemsvillkor, eller om är utförsäkrad, kan du få högst 910 kronor och lägst 365 kronor per dag i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid.

  Uppfyller du inte villkoren får du 223 kronor per dag. Dagar med aktivitetsstöd räknas samman med dagar med ersättning från a-kassan.

  Det innebär att dagar med aktivitetsstöd räknas bort från de dagar du har rätt till ersättning från oss (ersättningsperioden).

 • Om du blir arbetslös igen inom 365 dagar från det att du senast fick ersättning från a-kassan, fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod, förutsatt att du hade ersättningsdagar kvar i den. Hade du inte det så prövas din rätt till ersättning på nytt.

  Om uppehållet i din ersättning beror på socialförsäkringsförmån eller studier kan det i vissa fall vara möjligt att fortsätta på din ersättningsperiod även om det passerat mer än 365 dagar sedan du senast hade ersättning.

 • En aktivitetsrapport är en redovisning av vad du gjort för att få ett arbete.

  I aktivitetsrapporten, som du lämnar till Arbetsförmedlingen en gång i månaden, redovisar du till exempel arbeten du sökt, intervjuer du varit på, rekryteringsträffar du haft, samtal med studie- och yrkesvägledare du haft och utbildningar du har sökt.

 • Det ska du göra när du blir arbetslös.

  Tänk på att du ska anmäla förändringar till oss så fort som möjligt, senast inom två veckor från den dag då du fick kännedom om förändringen. Om du inte gör det och det resulterar i felaktigt utbetald ersättning riskerar du att bli återbetalningsskyldig och att uteslutas som medlem i a-kassan.

 • Ja, har Arbetsförmedlingen anvisat dig ett arbete ska du söka det.

  Det är sedan arbetsgivaren som gör bedömningen om de vill anställa dig.

 • Har du avslutat din anställning på egen begäran eller orsakat att arbetsgivaren sagt upp dig, ska du skicka in en förklaring och underlag som visar varför din anställning har upphört.

  Finns det förhandlingsprotokoll mellan till exempel ditt fackförbund och din arbetsgivare ska du skicka med det.

  Vi behöver underlagen för att bedöma om du har haft giltiga skäl för att sluta din anställning. Om vi bedömer att du saknar giltiga skäl riskerar du att bli avstängd från rätt till ersättning under viss tid. 

 • På tidrapporten finns en kolumn med rubriken sjuk/föräldrapenning. Där fyller du i de dagar du är sjuk. Sjukanmälan gör du till Försäkringskassan.

 • Med samordning av dagar menas att dina dagar i ersättningsperioden förbrukas oavsett om du har a-kassa eller får aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

  Om du till exempel får ersättning från a-kassan i 50 dagar och därefter får aktivitetsstöd via till exempel jobb- och utvecklingsgarantin i 30 dagar, har du förbrukat 50 plus 30 dagar av din period, det vill säga 80 ersättningsdagar.

 • Om du arbetar i ett land som inte ingår i EU/EES så omfattas du inte av de förordningar om social trygghet som gäller inom området.

  Om du har planer på att åka till utlandet och arbeta, vare sig det rör sig om ett EU/EES-land eller inte, är det viktigt att du tar kontakt med oss så du får veta vad som gäller. 

 • Det kan du enklast se på Mina sidor eller på din utbetalningsspecifikation.

 • De veckor då du arbetar samtidigt som du får ersättning från a-kassan kallas för deltidsveckor. Under en ersättningsperiod har du rätt att få ersättning samtidigt som du arbetar under 60 veckor.

  När du har förbrukat alla dina deltidsveckor kan du bara få ersättning för oss för veckor då du är helt arbetslös.

 • Det är inkomsten du haft från din deltidsanställning som avgör om du har rätt att säga upp dig från din deltidsanställning utan att drabbas av någon avstängning när dina deltidsveckor är slut.

  Om månadsinkomsten från din arbetsgivare i snitt understiger din inkomst från enbart a-kassa med 10 procent kan du i regel säga upp dig från anställningen utan att drabbas av någon sanktion. Du bör ändå kontakta oss innan du lämnar anställningen för att få mer information.

  Läs Läs mer om 60-veckorsregeln

 • För att du ska slippa en avstängning så behöver din make/maka fått en tillsvidareanställning eller provanställning på heltid. Arbetet ska även ligga utanför pendlingsavstånd från er bostad.

  För att intyga det så behöver du skicka in en kopia på din make/makas anställningsavtal. Det finns fler omständigheter som kan påverka vårt beslut, kontakta oss därför om situationen uppstår.

 • Om du har allmän pension från Försäkringskassan/ Pensionsmyndigheten eller tjänstepension kan din ersättning per dag minskas. 

  Även förtida uttag av allmän pension från Pensionsmyndigheten påverkar din ersättning. Du är skyldig att anmäla pensionsutbetalningar till oss även om beloppen är låga.

  Även om du återkallar din pension måste vi fortsätta att göra avdrag på din ersättning per dag, trots att du inte längre får några pensionsutbetalningar.

  Om du går pension innan 65 års ålder och vill avsluta ditt medlemskap, måste du själv, avsluta ditt medlemskap via formuläret på denna webbplats.

  Medlemskapet hos oss upphör annars den första i den månad du fyller 65 år.

 • Om du anser att vårt beslut har blivit felaktigt ska du skriva till oss och begära omprövning. Du ska ange vilket beslut du vill ha omprövat, vilken ändring du vill ha och skälen för detta.

  Vi måste ha tagit emot din begäran om omprövning inom två månader från det att du tog del av vårt beslut.

Din ersättningsperiod håller på att ta slut

Om ersättningen och utbetalningar

 • När vi fått in alla handlingar vi behöver och ditt ärende är komplett, handläggs det så fort som möjligt.

  När ärendet är klart kan du se datum för din första utbetalning på Mina sidor.

  Om du har valt att få utbetalningsspecifikationen på posten, kommer den någon eller några dagar innan utbetalningen.

  Vanligtvis betalas ersättningen ut på torsdagar. Detta förändras i veckor med röda dagar.

  Här ser du en sammanställning över våra kommande utbetalningsdagar.

 • Alla utbetalningar hanteras via Swedbanks utbetalningssystem. Om du har ett konto hos Swedbank eller tidigare begärt överföring från Swedbank till annan bank, kommer din ersättning att sättas in på det kontot.

  Om Swedbank inte har något kontonummer till dig kommer din första utbetalning på en utbetalningsavi som skickas hem till dig.

  Längst ner på utbetalningsspecifikationen kan du se vilket konto pengarna kommer att sättas in på, eller om de skickas via en avi. Avin kommer i ett separat brev.

  Om du vill anmäla ett konto eller ändra det konto pengarna går till kan du antingen vända dig till ditt närmaste Swedbankkontor eller själv göra ändringen på Swedbanks webbplats www.swedbank.se/kontoregister.

 • Vi betalar bara ut ersättning för vardagar, det vill säga måndag till och med fredag.

  Men om du arbetar på helgen påverkar det ersättningen under veckan.

 • Du kan få extraarbete godkänt om du har haft det vid sidan av ditt heltidsarbete innan du blev arbetslös. Vi fattar ett beslut om ditt extraarbete kan godkännas eller inte. Ett godkänt extraarbete ska du inte fylla i på dina tidrapporter.

  För att ditt extraarbete ska bli godkänt måste det uppfylla vissa krav.

  Inom arbetslöshetsförsäkringen är ett extraarbete något som du som anställd eller företagare har utfört under minst tolv månader vid sidan av ett heltidsarbete. Extraarbetet får inte hindra dig från att ta ett lämpligt heltidsarbete och det får inte utökas under arbetslösheten.

  Om extraarbetet är en anställning får inte inkomsten från den överstiga 2 190 kronor i genomsnitt per vecka. Om extraarbetet är ett företag finns ingen inkomstgräns. Däremot ska det belopp som överstiger 2 190 kronor per vecka dras från den ersättning som betalas ut per vecka.

  Om din huvudsysselsättning är verksamhet i eget företag kan även annan verksamhet i eget företag, till exempel jord- och skogsbruk, vara ett godkänt extraarbete.

 • Det är för att du har förbrukat mer än 100 dagar. Under de första 100 ersättningsdagarna får du 80 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst per dag, dock högst 910 kronor per dag.

  Från dag 101 får du 80 procent av lönen men högst 760 kronor per dag.

  Från dag 201 sjunker ersättningsnivån till 70 procent, men högst 760 kronor per dag.

 • Detta kan bero på olika orsaker. Om du har blivit utförsäkrad från din ersättningperiod sjunker din ersättningsnivå till 65 procent av din daglön.

  Det kan även bero på att du har tilldelats en ny ersättningsperiod och att vi har skyddat nivån på din ersättning per dag.

 • All tid du arbetar ska fyllas i på tidrapporten. Om du är timanställd ska du dag för dag fylla i de timmar du arbetat. Om du däremot får månadslön och har fastställd arbetstid ska du istället fylla i anställningens omfattning.

  Om du varit heltidsarbetslös och får ett deltidsarbete är det viktigt att du anmäler det till oss på en gång så får du veta hur arbetet påverkar ersättningen.

  De ersättningsdagar som betalas ut för veckor där du både arbetar och får ersättning från a-kassan är så kallade deltidsdagar. Under en ersättningsperiod som omfattar 300 dagar kan du få ersättning parallellt med deltidsarbete under maximalt 60 veckor. Regeln kallas för 60-veckorsregeln.

 • Om du har varit medlem i a-kassan i tolv månader och uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden får du inkomstbaserad ersättning.

  Nivån på din ersättning per dag är då 80 procent av din genomsnittliga inkomst per dag innan du blev arbetslös. Den högsta ersättningen per dag som får betalas ut är dock begränsad till 910 kronor per dag. Efter 100 ersättningsdagar kan du fortfarande få ut 80 procent av din inkomst men högst 760 kronor per dag. Dag 201 sjunker nivån för din ersättning per dag till 70 procent men högst 760 kronor per dag.

 • Ja, du betalar skatt på din ersättning från a-kassan på samma sätt som när du jobbar.

 • Du måste i normalfallet befinna dig i Sverige för att kunna få ersättning. Är du utomlands ska du fylla i dag då du inte kunnat arbeta på dina tidrapporter.

  Vill du åka utomlands och söka jobb kan du ansöka om en sökanderesa. Du kan då söka jobb i ett annat EU-land i tre månader med svensk ersättning från a-kassan. Mer information om sökanderesor finns på www.iaf.se/intyg/

 • Som regel kan du inte det. Vissa undantag finns, bland annat för den som deltidsstuderar under förutsättning att omfattningen inte är för stor.

  Kontakta oss om du planerar att börja studera.

 • Ja, om du är arbetslös. Det är ingen skillnad på vanliga dagar och röda dagar enligt arbetslöshetsförsäkringen.

 • Nej. När du är arbetslös är förutsättningen för rätt till ersättning från a-kassan att du vill och kan ta arbete.

  Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag har du inte har rätt till någon ersättning från a-kassan för tiden du är ledig. Kryssa därför i dagar då du inte kunnat arbeta på din tidrapport för de dagar som du inte stått till arbetsmarknadens förfogande.

  Tidrapportens rutor för semester är till för dem som har semester från en anställning.

 • Nej, så fort du registrerar in ett företag eller börjar arbetet med att söka lokal, leverantörer, teckna avtal med kunder eller liknande anses du vara företagare. Då upphör din rätt till ersättning från oss.

  Om du har för avsikt att starta ett eget företag ska du kontakta Arbetsförmedlingen, där du kan ansöka om starta eget-bidrag. Bidraget motsvarar den ersättning som du får från oss, men det betalas ut av Försäkringskassan.

Intyg och formulär

Ställ en fråga till oss