Ordlista

A

aktiebolag

När du söker ersättning från a-kassan och har, eller har haft, egen verksamhet i form av aktiebolag gäller särskilda regler. Du måste bland annat skicka in ett arbetsintyg för företagare. Kontakta oss för mer information.

aktivitetsrapport

En aktivitetsrapport är en redovisning av vad du gjort för att få ett arbete. Du lämnar din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen en gång i månaden, mellan den 1 och 14.

aktivitetsstöd

När du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som du blivit anvisad till av arbetsförmedlingen har du rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan. När Försäkringskassan ska besluta vilken ersättning du ska få per dag hämtar de uppgifter från oss. Läs mer om aktivitetsstöd under fliken Arbetslös.

alf, lag om arbetslöshetsförsäkring

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring förkortas ALF. Det är den lag med tillhörande förordning och föreskrifter som reglerar om du har rätt till arbetslöshetsersättning eller inte.

anställningsbevis

Ett anställningsbevis är ett intyg som du får från din arbetsgivare när du börjar en ny anställning. Det är viktigt att det framgår vilken anställningsform du har, anställningens omfattning samt start- och eventuellt slutdatum för din anställning.

arbete i utland

Har du fått arbete utomlands eller funderar du på att söka jobb utomlands? Vi har mycket information för dig här på vår webbplats. Sök på ordet utomlands så får du bra träffar på söket. Eller läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler.

arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Det är viktigt att du anmäler dig som arbetssökande hos dem din första arbetslösa dag. Om du inte är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen har du inte rätt till ersättning från oss på a-kassan.

arbetsgivarintyg

Med hjälp av e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu fyller arbetsgivaren enkelt i arbetsgivarintyg som behövs för den som söker ersättning från a-kassan. Tjänsten underlättar så att de ifyllda uppgifterna blir rätt från början. Med hjälp av e-legitimation skickas sedan intyget elektroniskt till den person som intyget berör, som i sin tur skickar intyget vidare till a-kassan med hjälp av sin e-legitimation.

arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen är den försäkring som ger dig möjlighet att få arbetslöshetsersättning från oss om du blir arbetslös. Den består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. För att omfattas av försäkringen måste du uppfylla ett arbetsvillkor och för att omfattas av inkomstbortfallsförsäkringen måste du även ha varit medlem i en a-kassa i tolv månader.

arbetslöshetskassornas samorganisation (so)

SO är intresse- och serviceorganisation för a-kassorna. Läs mer på www.samorg.org.

arbetsmarknadspolitiskt program

Om du blir anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program av Arbetsförmedlingen har du inte rätt till ersättning från a-kassan medan aktiviteten pågår. Du får i stället aktivitetsstöd, från Försäkringskassan.

arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning, eller förberedande utbildning, är en utbildning som du kan få gå om du är arbetslös. Arbetsförmedlingen beslutar om utbildningen. Under tiden du får du aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan.

arbetsmöjlighet

Med arbetsmöjlighet menas de timmar du vill och kan arbeta.

arbetspraktik

Arbetspraktik är ett arbetsmarknadspolitiskt program. Mer information hittar du hos Arbetsförmedlingen.

arbetsvillkor

För att ha rätt till ersättning från a-kassan ska du uppfylla ett arbetsvillkor. Läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler/Arbetslös första gången.

a-skatt

A-skatt är den inkomstskatt du betalar om du är anställd löntagare och inte har någon form av företag.

avgångsvederlag

Har du fått ett avgångsvederlag från din arbetsgivare i samband med att du slutat din anställning är det viktigt att du skickar oss överenskommelsen om detta när du ansöker om ersättning. Avgångsvederlaget räknas om till arbetad tid och ska ingå i beräkningen av din ersättning från a-kassan. Du får inte ersättning under tiden du har avgångsvederlag. Du ska dock fortfarande anmäla dig hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

avstängning

Om man missköter sitt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller om man själv orsakar sin arbetslöshet, kan man drabbas av en sanktion från a-kassan, som kan vara en eller flera avstängningsdagar. Det är därför viktigt att du är påanmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen även om du får en avstängning från oss. En karensdag inte är detsamma som en avstängningsdag.

D

daglön

Daglön är din genomsnittliga lön per dag som du haft före din arbetslöshet. Den räknas fram av oss.

dagpenning

Den ersättning du får per dag kallas för dagpenning, men även ersättning per dag. Nivån på din dagpenning (ersättning per dag) är 80 procent av din genomsnittliga inkomst per dag innan du blev arbetslös. Efter 200 ersättningsdagar sjunker den till 70 procent. Den högsta dagpenningen (ersättningen per dag) är 910 kronor.

dagsförtjänst

Dagsförtjänsten är ett genomsnitt av den arbetsinkomst du haft under ramtiden (normalt tolv månader innan din arbetslöshet).

deltidsdagar

De ersättningsdagar som betalas ut för veckor då du både arbetar och får arbetslöshetsersättning är så kallade deltidsdagar. Dessa deltidsdagar ersätts med begreppet deltidsvecka från den 15 maj 2017. Läs mer under Deltidsvecka här i vår ordlista.

deltidsvecka

Från och med den 15 maj 2017 träder en ny regel i kraft som innebär att arbetslöshetsersättning kan betalas ut under sammanlagt högst 60 veckor samtidigt som du arbetar deltid, oavsett hur många timmar du arbetar i veckan. När dessa 60 veckor har förbrukats har du inte rätt till mer ersättning samtidigt med deltidsarbete under resten av ersättningsperioden.

diversetid

Diversetid är den benämning som vi har på månader som varken ingår i arbetsvillkoret eller är överhoppningsbara. Exempel på diversetid är om du har saknat anställning och varit ledig.

E

egen begäran

Om du har avslutat din anställning på egen begäran eller orsakat att arbetsgivare sagt upp dig, ska du skicka oss en förklaring och underlag som visar varför din anställning har upphört. Läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler.

enskild firma

Om du bedriver någon form av näringsverksamhet ska vi utreda om du har rätt till arbetslöshetsersättning. Läs mer om företagare under fliken Arbetslös/Villkor och regler, eller kontakta oss för mer information

ersättning per dag

Nivån på din ersättning per dag är 80 procent av din genomsnittliga inkomst per dag innan du blev arbetslös. Efter 200 ersättningsdagar sjunker den till 70 procent. Den högsta ersättningen per dag är 910 kronor.

ersättningsnivå

Under de första 100 ersättningsdagarna får du 80 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst per dag, dock högst 910 kronor per dag. Mellan dag 101-200 får du fortfarande 80 procent av din lön men maximalt 760 kronor per dag. Från och med dag 201 sjunker ersättningsnivån till 70 procent. Dagpenningen är fortfarande högst 760 kronor per dag.

ersättningsperiod

En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år när din 300:e dag betalas ut, förlängs din ersättningsperiod med ytterligare 150 dagar. Observera att dagar med aktivitetsstöd från Försäkringskassan räknas av från din ersättningsperiod.  Varje ny ersättningsperiod inleds med sju karensdagar (vilket innebär att du inte får någon ersättning för de sju första ersättningsdagarna).

ersättningsrätt

När du ansöker om arbetslöshetsersättning utreder vi om du uppfyller villkoren och är berättigad till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

extraarbete

Du kan få extraarbete godkänt om du haft det vid sidan av ditt heltidsarbete innan du blev arbetslös. Det är vi som fattar beslut om det. Ett godkänt extraarbete ska du inte fylla i på dina tidrapporter (kassakort). 

F

fackförbund

Ett fackförbund är en arbetstagarorganisation som bland annat arbetar med frågor om arbetsrätt och avtal. Vi är systerorganisation till Byggnadsarbetarförbundet och Målarförbundet. Du hittar förbunden på www.byggnads.se samt www.malareforbundet.se

frånkännande

Om du medvetet, eller av grov vårdslöshet, lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till oss, eller om du inte meddelar oss uppgifter som kan påverka din ersättningsrätt, så kan du frånkännas rätten till ersättning. Frånkänning av ersättning innebär att de dagar som räknas av från din ersättningsperiod är minst 45 dagar, och kan som mest vara 195 dagar. Innan vi på nytt kan betala ut ersättning till dig måste du också arbeta under minst 80 dagar.

f-skatt

Om du bedriver någon form av näringsverksamhet är det sannolikt att du betalar företagsskatt, F-skatt. Om du ansöker om ersättning utreder vi om du har rätt till arbetslöshetsersättning trots att du bedriver, eller har bedrivit, näringsverksamhet.

förberedande utbildning

En förberedande utbildning eller arbetsmarknadsutbildning är en utbildning som du kan få gå om du är arbetslös. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om det. Under tiden du deltar i en sådan utbildning får du ingen a-kassa utan aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan.

företagare/näringsidkare

Med företagare/näringsidkare avses en person som arbetar i den egna verksamheten, har väsentligt inflytande över rörelsen och vars förvärvsverksamhet har skötts yrkesmässigt och självständigt.  Du som har varit företagare anses vara arbetslös trots att du har företaget kvar förutsatt att ingen längre vidtar några åtgärder i verksamheten. Detta gäller även när du har skilt dig från verksamheten, det vill säga när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten. Läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler/Arbetslös för första gången.

försäkringskassan

Det är Försäkringskassan som bland annat utreder, beslutar och betalar ut sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och olika typer av aktivitetsstöd.

förvärvsarbete

Förvärvsarbete är avlönat arbete, arbete som du får lön för att utföra.

föräldrapenning

Föräldraledighet är så kallad överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen. 

G

grundbelopp

Grundbelopp är den ersättning som du kan beviljas om du inte har varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst tolv månader eller om du har varit medlem i tolv månader men inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden. Om du har arbetat heltid innan arbetslösheten kan du beviljas maxbeloppet på 365 kronor per dag, har du jobbat mindre minskas beloppet proportionerligt.

grundförsäkring

Du kan beviljas arbetslöshetsersättning från grundförsäkringen om du uppfyller ett arbetsvillkor men inte har varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst tolv månader. Detta gäller även om du har varit medlem i tolv månader men inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden. Läs mer under grundbelopp.

grundvillkor

Grundvillkoret som du måste uppfylla för att kunna få ersättning från a-kassan är, förutom att uppfylla ett arbetsvillkor och medlemsvillkor, är att du ska kunna arbeta minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du har för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för detta.

H

handelsbolag

Om du bedriver någon form av näringsverksamhet ska vi utreda om du har rätt till arbetslöshetsersättning. 

handläggare

En handläggare hos oss arbetar framförallt med att utreda och besluta i ärenden om ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

hindertid

Med hindertid menas den tid då du inte stått till arbetsmarknadens förfogande, till exempel på grund av att du arbetat, varit sjuk, föräldraledig eller haft semester.

I

iaf, inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF ansvarar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen.

inkomstrelaterad ersättning

Inkomstrelaterad ersättning är ersättning som du kan få om du klarar både arbetsvillkor och medlemsvillkor. Den grundar sig på den genomsnittliga inkomst som du haft under ramtiden.

intyg

Ett intyg är en skriftlig handling som styrker eller dokumenterar något. För att du ska få en så snabb hantering av ditt ärende som möjligt är det viktigt att du skickar in just de intyg vi behöver när du ansöker om ersättning från oss. Är du tveksam vad som gäller för dig kan du alltid kontakta oss.

J

jobb- och utvecklingsgaranti

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program som finns hos arbetsförmedlingen och riktar sig till dem som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. 

jobbgaranti för ungdomar

Jobbgaranti för ungdomar är ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen som vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan 16–25 år.

jourtid

Ingår betald jourtid i din anställning ska jourtiden alltid fyllas i som arbetad tid på kassakorten. Även sovande jour ska redovisas. Under jourtiden står du till arbetsgivarens förfogande för att kunna utföra en arbetsinsats om behov uppstår och anses inte vara arbetslös. All jourtid ska fyllas i på kassakorten men det går inte att fylla i fler än 15,5 timmar arbete på en och samma dag. Har du arbetat fler timmar fyller du i du resterande tid på en annan dag i samma vecka.

jämställd tid

Det finns tid som jämställs med förvärvsarbete inom arbetslöshetsförsäkringen. Den ingår i arbetsvillkoret. Som förvärvsarbete (jämställd tid) räknas tid med: betald semester, ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön), avgångsvederlag, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA), anställning inom Samhall, anställning med lönebidrag, anställning med anställningsstöd (inte särskilt anställningsstöd). Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

K

karens

De första sju dagarna i en ersättningsperiod är karensdagar. För dem får du ingen ersättning. Varje gång du påbörjar en ny ersättningsperiod inleds den med sju nya karensdagar. Dessa dagar ingår inte i de 300 dagar som en ersättningsperiod omfattar. Karensdagar kan bara utgå för en dag som du annars skulle ha fått ersättning för. Det är därför viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

kassakort

Kassakortet (tidrapporten) är underlaget för utbetalning av arbetslöshetsersättning. Det omfattar två veckor och på det ska du fylla i dina uppgifter om arbetslöshet, sjukdom, arbete med mera för alla veckodagar, även lördag och söndag. Du fyller i tidrapporten (kassakortet) på Mina sidor.

kommanditbolag

Vi utreder om du som medlem har rätt till arbetslöshetsersättning om du bedriver någon form av näringsverksamhet. 

kvalifikationstid

Kvalifikationstiden är alltid tolv hela kalendermånader och räknas bakåt från det datum som du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det är inom kvalifikationstiden du ska ha uppfyllt ett arbetsvillkor för att ha rätt till ersättning från a-kasssan. När Kvalifikationstid beräknas ingår inte så kallad överhoppningsbar tid, till exempel om du heltidsstuderat, varit föräldraledig eller sjukskriven. Kvalifikationstid kan sträcka sig över fler månader än tolv beroende på om det finns överhoppningsbar tid som inte ska räknas med. 

L

lak, lag om arbetslöshetskassor

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor förkortas LAK. I korthet så reglerar LAK a-kassornas bildande och verksamhet. Det är även LAK som reglerar medlemskap i en a-kassa.

lämpligt arbete

I princip är alla arbeten lämpliga. Därför ska du söka de arbeten som Arbetsförmedlingen föreslår, om du inte gör det kan du bli avstängd från ersättning.

lönebidrag

Lönebidrag är en ekonomisk kompensation till arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om lönebidrag.

M

meddelande från arbetsförmedlingen

Om du missköter, förlänger eller orsakar din arbetslöshet får vi på a-kassan ett meddelande från Arbetsförmedlingen. Då är vår uppgift att utreda, samt fatta beslut om eventuell sanktion.

medlemsavgift

Medlemsavgiften är den avgift du betalar för ditt medlemskap hos oss.

medlemskap

För att du ska kunna bli medlem hos oss krävs att du jobbar eller har jobbat inom de områden som vi organiserar. Även du som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom vårt område kan ansöka om medlemskap hos oss. 

medlemsvillkor

Ett medlemsvillkor innebär att du har varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande tid av minst tolv månader. Ett uppfyllt medlemsvillkor är en av förutsättningarna för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

mina sidor

Mina sidor är vår e-tjänst där du sköter dina a-kasseärenden på ett smidigt sätt. Det enda du behöver för att logga in är en e-legitimation. Vill du använda Mina sidor från din telefon eller surfplatta behöver du ett mobilt BankID.

N

normalarbetstid

Normalarbetstid är den genomsnittliga arbetstiden som du har haft per vecka de tolv senaste månaderna före arbetslösheten. Den är det antal timmar per vecka som du får ersättning för om du är helt arbetslös. Läs mer under fliken arbetslös/Regler och villkor.

normalinkomst

Normalinkomst är din tidigare genomsnittliga inkomst. Vanligtvis beräknas detta per dag och kallas då dagsförtjänst. Det är vi på a-kassan som räknar ut detta.

nystartsjobb

Arbetsförmedlingen beslutar om vem som kan få nystartsjobb. Syftet med nystartsjobb är att få fler i arbete.

näringsidkare

Vi på a-kassan utreder om du har rätt till ersättning om du bedriver någon form av näringsverksamhet/är näringsidkare. 

näringsverksamhet

Näringsverksamhet är ett begrepp som Skatteverket använder för att bestämma hur du ska betala skatt på inkomster. Näringsverksamhet är förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. För att arbete ska räknas som näringsverksamhet krävs varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Näringsverksamhet kan bedrivas i flera olika företagsformer, men även de som inte har ett företag kan bedriva näringsverksamhet.

O

omprövning

Om du inte är nöjd med ett beslut från oss har du möjlighet att begära omprövning av beslutet. En omprövningsbegäran gör du genom att skriva ett brev till oss där du förklarar vilket beslut det gäller, vilka skäl du har till att vi ska ompröva det och vilken ändring du vill ha. Vi vill även att du bifogar eventuella handlingar som styrker vad du anför i ärendet. Kom även ihåg att märka dina handlingar med ditt personnummer. När vi har fått din omprövningsbegäran utreds ärendet av en omprövningshandläggare. En omprövning tar normalt 4-6 veckor att handlägga och utreda.

P

pension

Om du får allmän pension eller tjänstepension samtidigt som du får ersättning från oss minskas din dagpenning. Dagpenningen påverkas dock inte av privat pensionssparande. Du är skyldig att anmäla pensionsutbetalningar till oss även om beloppen är låga.

R

regler

Alla bestämmelser som rör arbetslöshetsförsäkringen hittar du på IAFs webbplats under Lag & rätt: http://www.iaf.se/Lag-ratt/. 

S

schemalagd arbetstid

Att ha schemalagd arbetstid innebär att du arbetar samma antal procent varje vecka. På dina tidrapporter fyller du i dessa procent, samt alla avvikelser som övertid, semester och förhinder. Läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler/Fylla i tidrapport.

sjukpenning

I vissa fall behöver vi uppgifter från Försäkringskassan om perioder då du har fått sjukpenning. Du får uppgifterna från dem. Har du frågor kring din sjukpenning är det alltid dem du ska kontakta.

so

Se Arbetslöshetskassornas samorganisation.

T

tidrapport

Tidrapport är ett annat ord för kassakort. Du fyller enklast i din tidrapport på vår e-tjänst Mina sidor.

tidrapportera

När du tidrapporterar fyller du i en tidrapport (det vill säga ett kassakort).

tillfällig föräldrapenning

I vissa fall behöver vi uppgifter från Försäkringskassan om perioder då du har fått föräldrapenning. Du får uppgifterna från dem. Det är dem du ska kontakta om du har frågor kring din föräldrapenning.

U

underrättelse

Om du missköter ditt arbetssökande eller om du förlänger din tid i arbetslöshet kommer din platsförmedlare att skicka en underrättelse om detta till oss. Vi utreder då din rätt till arbetslöshetsersättning. Läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler/Under din arbetslöshet.

utlandsarbete

Har du fått arbete utomlands eller funderar du på att söka jobb utomlands? Vi har mycket information för dig här på vår webbplats. Sök på ordet utomlands så får du bra träffar på söket. Eller läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler.

V

varning

Om du missköter ditt arbetssökande (enligt 43 § ALF) utan giltig förklaring så drabbas du av en sanktion. I lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) finns det sanktioner i olika nivåer i något som brukar kallas åtgärdstrappan.  Den första nivån är en varning, den andra är en avstämningsdag, den tredje är fem avstängningsdagar, den fjärde  är tio avstängningsdagar, och vid  femte och sista nivån så förlorar du rätten till ersättning till dess att ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt.

Å

återkrav

Om du medvetet eller omedvetet orsakat att arbetslöshetsersättning utbetalats till dig felaktigt, så ska ersättningen betalas tillbaka. Detsamma gäller om du av någon annan anledning mottagit ersättning som du inte är berättigad till.

Ö

överhoppningsbar tid

Överhoppningsbar tid är tid då du varit förhindrad att arbeta, som vi kan bortse ifrån när vi räknar fram ditt arbetsvillkor (när vi beslutar om rätt till ersättning från oss tittar vi på vad du gjort de senaste tolv månaderna innan arbetslösheten, detta kallas ramtid). Läs mer under fliken Arbetslös/Villkor och regler/Arbetslös för första gången. 

överklagan

Om du har fått ett beslut på en omprövningsbegäran som du tycker är felaktigt, så kan du inte återigen begära omprövning på samma ärende. Då ska du överklaga det till förvaltningsrätten i stället. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas samt den ändring av beslutet som du vill ha. Skrivelsen ska ställas till förvaltningsrätten, men den ska skickas till oss. Skrivelsen måste ha kommit in till oss inom två månader från den dag du tog emot beslutet, annars får förvaltningsrätten inte pröva ditt överklagande. Glöm inte att underteckna överklagandet.